Warsztat nr 1. Narzędzia zarządzania projektem szkoleniowym

Udział w tym warsztacie pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje do:

 • Zaprojektowania precyzyjnego procesu szkoleniowego, jako inwestycji biznesowej
 • Wyznaczania i formułować celów szkoleniowych z wykorzystaniem modelu Kirkpatricka i zasady SMART,
 • Znacznie skuteczniejszego uzasadnienia decydentom sensowności szkolenia
 • Aranżowania komunikacji podczas analizy potrzeby szkoleniowej, nastawionej na rozpoznanie zależności między kompetencjami, zachowaniami, motywacją i rezultatami biznesowymi
 • Przygotowania specyfikacji projektów szkoleniowych oraz narzędzi wyboru wykonawcy (macierz kryteriów, techniki weryfikacji referencji, narzędzia samplingu itp.)
 • Budowania motywacyjnego i merytorycznego przygotowania uczestników szkolenia
 • Projektowania skutecznych narzędzi do określania Planów Działań Wdrożeniowych (PDW)
 • Zapewniania maksymalnego wsparcia dla transferu zdobytych lub zwiększonych kompetencji na stanowisku pracy
 • Wspierania oceny efektów szkoleniowych na poziomie zmiany w działaniach pracowników i efektach ich pracy

 

Warsztat jest dedykowany poprawie wskaźnikówefektywności polityki szkoleń serii TDM, których progresoznacza dla organizacji między innymi:

 • Wzmocnienie biznesowego kontekstu analizowania i projektowania szkoleń
 • Zwiększenie koncentracji pracowników i ich przełożonych na osiąganiu biznesowych rezultatów
 • Wprowadzenie skuteczniejszych narzędzi bieżącego zarządzania projektem szkoleniowym
 • Większą optymalizację doboru partnerów szkoleniowych i trenerów
 • Wzmocnienie narzędziowe fazy wdrażania nowych kompetencji na stanowisku pracy
 • Poprawę kontroli w zarządzaniu projektami szkoleniowymi
 • Optymalizację pracy działu szkoleniowego (mniej pracy, lepsza koncentracja na priorytetach)
 • Większe szanse na efektywniejszą pracę uczestników i trenera na zajęciach dydaktycznych

 

 zdj pkopijerProwadzący: Paweł Kopijer Sylwetka eksperta

Paweł Kopijer – absolwent MBA (Thames Valley University, London), członek American Society for Training and Development, dziennikarz miesięcznika Personel i Zarządzanie, autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Personel i Zarządzenie, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck), uczestnik wielu międzynarodowych konferencji HR oraz Misji Studyjnych w Europie i Ameryce, prelegent licznych konferencji i seminariów HR. Od roku 1993 trener, konsultant HR, menedżer i właściciel różnych podmiotów szkoleniowych i konsultingowych, Dyrektor Zarządzający w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami, Specjalista ds. Szkoleń, HR Menedżer w spółce z branży IT, wykładowca studiów podyplomowych o tematyce zarządzania ludźmi w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie Prezes Zarządu pierwszej w Polsce firmie brokerskiej rynku szkoleń. Aktualne zainteresowania: optymalizacja procesów szkoleniowych w polskich organizacjach, nowoczesne metody oceny efektów biznesowych polityki szkoleniowej.

Warsztat nr 2. Ocena efektywności i rentowności

Udział w tym warsztacie pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje do:

 • Zaprojektowania proces szacowania rentowności wybranych inwestycji szkoleniowej
 • Zaprojektować metody izolowania czynnika szkoleniowego od innych czynników wpływających na zmiany parametrów w firmie
 • Zaprojektować metody wartościowania jednostek poprawy wzłotówkach
 • Opracowania pragmatycznego uzasadnienia szkoleń, jako opłacalnej inwestycji, a nie jedynie kosztu
 • Zaprojektowania procesu oceny efektywności szkolenia adekwatnie do jego rodzaju i rangi
 • Pozyskiwania zaangażowania uczestników procesów szkoleniowych do procesu oceny efektów szkoleniowych, ze szczególnym naciskiem na kadrę kierowniczą
 • Konstruowania wybranych narzędzi oceny efektywności szkoleniowej (ankiety, testy, formularze PDW/AOW)
 • Wzbogaceniasystemu raportowania o wpływie szkoleń na biznes w elementy wskaźnikowe

Warsztat jest dedykowany poprawie wskaźników efektywności polityki szkoleń serii TDE, których progres oznacza dla organizacji między innymi:

 • Wzmocnienie biznesowego oddziaływania szkoleń
 • Zwiększenie koncentracji pracowników i ich przełożonych na kontroli osiąganych rezultatów
 • Wprowadzenie skuteczniejszych narzędzi ewaluacji wpływu szkolenia na rezultaty firmy
 • Poprawę kontroli wskaźnikowej w zarządzaniu inwestycjami szkoleniowymi
 • Większą świadomość biznesowego i inwestycyjnego charakteru szkoleń
 • Transformację podejścia wśród pracowników i menedżerów do szkoleń w kierunku planowaniazwrotu z inwestycji a nie wysokości wydatków
 • Możliwość optymalizacji finansowej realizacji szkoleń
 

zdj pkopijerProwadzący: Paweł Kopijer Sylwetka eksperta

Paweł Kopijer – absolwent MBA (Thames Valley University, London), członek American Society for Training and Development, dziennikarz miesięcznika Personel i Zarządzanie, autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Personel i Zarządzenie, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck), uczestnik wielu międzynarodowych konferencji HR oraz Misji Studyjnych w Europie i Ameryce, prelegent licznych konferencji i seminariów HR. Od roku 1993 trener, konsultant HR, menedżer i właściciel różnych podmiotów szkoleniowych i konsultingowych, Dyrektor Zarządzający w Polskim Stowarzyszeniu Zarządzania Kadrami, Specjalista ds. Szkoleń, HR Menedżer w spółce z branży IT, wykładowca studiów podyplomowych o tematyce zarządzania ludźmi w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie Prezes Zarządu pierwszej w Polsce firmie brokerskiej rynku szkoleń. Aktualne zainteresowania: optymalizacja procesów szkoleniowych w polskich organizacjach, nowoczesne metody oceny efektów biznesowych polityki szkoleniowej.

Warsztat nr 3. Partnerstwo Biznesowe HR w obszarze rozwoju

Udział w tym warsztacie pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje do:

 • Zdefiniowania ról i odpowiedzialności wszystkich interesariuszy procesu szkoleniowego oraz wykorzystania tego w budowaniu organizacji uczącej się
 • Zaprojektowania mechanizmów budowania pozytywnych i efektywnych relacji z różnymi uczestnikami procesu szkoleniowego, a w szczególności z klientem wewnętrznym
 • Stworzenia narzędzi do udzielania właściwej informacji zwrotnej uczestnikom procesu szkoleniowego
 • Stworzenia systemu komunikacji promującej politykę szkoleniową językiem korzyści klienta wewnętrznego
 • Wprowadzenia rozwiązańdo pozyskiwania zaangażowania kierownictwa liniowego w proces szkoleniowy
 • Uruchomienia mechanizmów promowania kultury dzielenia się wiedzą w ramach organizacji
 • Operowania językiem liczb i wskaźników w komunikacji o rezultatach szkoleń

Warsztat jest dedykowany poprawie wskaźników efektywności polityki szkoleniowej.

 zdj wmoszynskiProwadzący: Witold Moszyński Sylwetka eksperta

Witold Moszyński (moszynski.pl) – Pasjonat HR-u & innowacji IT. CEO & Owner HCCG – Human Capital Consulting Group Witold Moszyński & Partners (hccg.pl). Od ponad 12 lat doradza zarządom i firmom różnych branż w zakresie Human Capital Management oraz wdrożeń informacyjnych systemów zarządzania personelem, w tym rozwiązań zdalnych, opartych na chmurze obliczeniowej. Konsultant biznesowy specjalizujący się m.in. w budowie efektywnych organizacji, zespołów i pojedynczych pracowników oraz efektywnych procesów biznesowych. Jako wieloletni dyrektor personalny odpowiadał za strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim, złożone procesy restrukturyzacji i transformacji przedsiębiorstw (m.in. w Grupie PKP) oraz dynamiczny rozwój firm i grup kapitałowych w branży finansowej. Pełniąc funkcję Country Managera i Prokurenta polskiego oddziału międzynarodowego koncernu D+S europe AG, odpowiadał za zarządzanie dystrybucją i zarządzanie relacjami z klientami, bazując na modelu outsourcingu usług oraz kreatywnych rozwiązaniach webowych i telemarketingowych. Wykładowca i współtwórca kierunków studiów: Executive MBA for Human Resources Professionals oraz Praktyka zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie. Członek Rady Programowej Uczelni Łazarskiego oraz Rady Biznesu Akademii Finansów i Biznesu Vistula, laureat nagrody Menedżer Sukcesu przyznanej przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasador Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Współzałożyciel think tanku HumanExplorers.pl – grupy niekonkurencyjnych firm o rozpoznawalnych markach, działających razem.

Warsztat nr 4. Narzędzia diagnozy potrzeb rozwojowych w planowaniu rocznym

Udział w tym warsztacie pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje do:

 • Zaprojektowania narzędzia komunikacji o potrzebach w firmie (FIPS) pozwalającego uzyskiwać uzasadnienie biznesowe dla zgłaszanych potrzeb
 • Zaprojektowania optymalnego systemu IPS (SOOP, Kaskada procesów)
 • Optymalizacji systemu IPS w zależności od przyjętej typologii projektów szkoleniowych
 • Stosowania testów kompetencyjnych oraz Development Center w analizie pogłębionej
 • Analizowania wyników badania potrzeb szkoleniowych i projektowania budżetów/kalkulacji
 • Uwzględniania w projektowaniu inwestycji szkoleniowych wyznaczników strategii biznesowej firmy

Warsztat jest dedykowany poprawie wskaźników efektywności polityki szkoleń serii TDD, których progres oznacza dla organizacji między innymi:

Warsztat nr 5. Talenty i sukcesja w koncepcji HCM

Udział w tym warsztacie pozwoli uczestnikom zdobyć kompetencje do:

 • Oceny potencjału pracowników poprzez określenie ich talentów
 • Wykorzystania różnorodnych narzędzi / metod oceny predyspozycji pracowników
 • Wykorzystanie narzędzi wspierających rozwój potencjału zawodowego
 • Przygotowania organizacji do pozyskiwania pracowników o pożądanych talentach
 • Zaprojektowania systemu ścieżek rozwoju pracowniczego opartego o ich potencjał predyspozycji
 • Zaprojektowania systemu wyławiania talentów menedżerskich i eksperckich
 • Zaprojektowania systemu awansów pionowych i poziomych
 • Stworzenia programu identyfikacji i rozwoju talentów w organizacji
 • Usprawnienia lub stworzenia systemów sukcesji w firmie
 • Upowszechniania w firmie systemów oraz wartości promujących rozwój potencjału zawodowego

Warsztat jest dedykowany poprawie wskaźników efektywności polityki rozwojowej serii TDT, których progres oznacza dla organizacji między innymi:

 • Pełne wykorzystanie potencjału pracowników
 • Wzmocnienie procesu kompleksowego rozwoju kompetencji
 • Wsparcie organizacji w realizacji strategicznych celów rozwojowych
 • Zapewnienie firmie odpowiednich sukcesorów
 • Przygotowanie dopasowanych do potrzeb organizacji i możliwości pracowników ścieżek kariery
 • Budowę pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników i w otoczeniu biznesowym (Employer Brannding)

Uwagi dodatkowe
Uczestnicy szkolenia uzyskają dostęp do:

 • Specjalistycznego narzędzia diagnozy talentów pracowników: Talent Profiler
 • Platformy aHCM pozwalającej na optymalizację procesów zarządzania potencjałem pracowników

zdj gfilipowiczProwadzący: Grzegorz Filipowicz Sylwetka eksperta

Grzegorz Filipowicz – ekspert HR. Prezes HRport oraz Business Partner ForFuture, współpracownik HRtec oraz Fundacji Obserwatorium Zarządzanie. Wykładowca kilku uczelni (w tym: Akademia Leona Koźmioskiego, Szkoła Główna Handlowa). Członek ASTD (American Society for Training & Development) oraz ISPI (International Society for Performance Management). Współzałożyciel Human Resources Development Claster. Certyfikowany konsultant HPI. Posiada ponad 20letnie doświadczenie w branży szkoleniowo – konsultingowej. Autor książek: „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi” (PWE 2004), „Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników” (WK 2008), oraz „Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi – perspektywa firmowa i osobista” (WK 2014) jak również licznych publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement i strategii organizacji.